Trong tiếng Việt của chúng ta thường có cặp câu “ Nếu… thì…” này được gọi là câu điều kiện. Trong tiếng Anh câu ĐK cũng rất thông dụng, xuất hiện các với liên tục được dùng tới. Người học tập tiếng Anh yêu cầu vậy kiên cố nhiều loại câu này. Dưới phía trên, mình vẫn đưa ra một trong những bài bác tập trắc nghiệm câu điều kiện khiến cho bạn củng nạm thêm kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện

Để có tác dụng đúng những bài tập trắc nghiệm về câu ĐK, bạn cần nắm vững cấu tạo, bí quyết sử dụng những dạng câu ĐK thông dụng vào tiếng Anh

Tổng hợp qua kiên thức câu điều kiện loại 0,1,2,3

– Câu ĐK một số loại 0: dùng để miêu tả một thói quen tuyệt điều kiện phân minh ra mắt.

If + S + V(s/es), S+ V(s/es)/câu mệnh lệnh

Ví dụ: If you see Hang, you tell her I’m in Trung Quốc.

– Câu điều kiện một số loại 1: dùng để làm diễn đạt một ĐK hoàn toàn có thể xảy ra nghỉ ngơi hiện tại hoặc sau này.

If + S + V(s/es), S + Will/Can/shall…… + V

Ví dụ: If Thao has the money, she will buy a smartphone.

– Câu điều kiện loại 2: dùng để làm chỉ điều kiện không tồn tại thiệt làm việc bây giờ.

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

Ví dụ: If Thao had a million USD, she would buy a smartphone.

– Câu điều kiện các loại 3: là câu điều kiện không tồn tại thực trong vượt khđọng, chỉ mang tính chất ước ý muốn trong thừa khứ.

If + S + Had + Vpp/ed, S + would/ could…+ have + Vpp/ed

Ví dụ: If they had listened lớn me, we would have been home earlier.

– Câu điều kiện láo hợp

Ví dụ: If I were you, I would have sầu learned English earlier.

(nhiều loại 2 + các loại 3: giả thiết trái ngược với bây giờ dẫu vậy công dụng trái ngược với quá khứ)

*

Dưới đó là một vài bài xích tập trắc nghiệm câu ĐK có đáp án

các bài luyện tập 1: Chọn giải đáp cất lỗi sai

1. If I found her address, I’ll send her an invitation

A. found B. I’ll C. send D. an invitation

2. Elaine will buy the drinks if somebody help her carry the bottles.

A. will buy B. if C. help D. her

3. If he has more time, he would learn karate.

A. has B. he D. would D. learn

4. If water is frozed, it expands. 

A. If B. is D. frozed D. expand

5. She would have understood if you had been spoken English.

A. Would have sầu B. Understood C. if D. had been spoken

*

Đáp án bài bác tập 1:

1. A. found-find

2. C. help-helps

3. A. has-had

4. C. frozed-frozen

5. D. had been spoken- had spoken

Tổng phù hợp bài xích tập đảo ngữ câu ĐK gồm đáp án bỏ ra tiết

Những bài tập 2: Bài tập trắc nghiệm về câu ĐK dạng chọn lựa lời giải đúng cho từ bỏ còn thiếu vào câu.

1. If she ………….. up late last night, she wouldn’t be so tired now.

A. hadn’t stayed B. don’t stay C. stayed D. hasn’t stayed

2. If I meet hyên ổn tomorrow, I ………… hlặng this letter.

A. give B. gave sầu C. will give D. would give

3. If I had không lấy phí time, I __________some shopping with you.

A. did B. will vày C. would bởi D. have done

4. If you_________English well, you will communicate with foreigners.

A. speaks B. had spoken C. speak D. spoke

5. If he had known her telephone number, he________her.

A. had rung B. would have rung C. rang D. will ring

6. I would have visited you if I_________busy with my homework.

A. hadn’t B. hadn’t been C. wouldn’t be D. weren’t

7. Will you be angry if I__________ your pocket dictionary?

A. stole B. have sầu been stolen C. were lớn steal D. steal

8. If he__________the truth, the police wouldn’t arrest hlặng.

A. tells B. told C. telled D. would tell

9. If I were Quynh, I_________ this job.

A. accept B. will accept C. would accepted D. would accept

10. ________, the accident would not have happened yesterday.

Xem thêm: Các Bước Trang Điểm Cơ Bản Với Bb Cream Giúp Da Láng Mịn, Không Bóng Dầu

A. If Nam drives more carefully

B. If had Nam driven more carefully

C. Had Nam driven more carefully

D. Unless Nam had driven more carefully

Đáp án bài tập 2:

1. A. hadn’t stayed

2. C. will give

3. C. would do

4. C. speak

5. B. would have sầu rung

6. B. hadn’t been

7. D. steal

8. B. told

9. D. would accept

10. C. Had Nam driven more carefully

*

Bài tập 3: Bài tập trắc nghiệm câu ĐK lựa chọn câu viết đúng.

1. If/you/come/garden/,/my dog/bite you/./

A. If you come into lớn my garden, my dog will bite you.

B. If you come my garden, dog will bite you.

C. If you came into my garden, my dog would bite you.

D. If you come into my garden, my dog bite you.

2. If/you/hot/ice/,/melt/./

A. If you hot the ice, it melts.

B. If you heat the ice, it melted.

C. If you heat the ice, it melts.

D. If you heat the ice, it will melt.

3. If/I/be/bird/,/be/happy/./

A. If I’m a bird, I will be very happy.

B. If I was a bird, I would be very happy.

C. If I were a bird, I were very happy.

D. If I were a bird, I would be very happy.

4. If/you/look/map/,/you/lost/./ 

A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost. 

B. If you looked at the maps, you wouldn’t be lost. 

C. If you had looked at the bản đồ, you wouldn’t lost. 

D. If you look at the bản đồ, you wouldn’t be lost. 

5. If/it/rain/three hour ago/,/the streets/be/wet/now/./

A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

B. If it had rained three hour ago, the streets are wet now.

C. If it had rained three hour ago, the streets would been wet now.

D. If it had been rained three hour ago, the streets would be wet now.

Đáp án bài bác tập 3:

1. A. If you come inkhổng lồ my garden, my dog will bite you.

2. C. If you heat the ice, it melts.

3. D. If I were a bird, I would be very happy.

4. A. If you had looked at the bản đồ, you wouldn’t be lost. 

5. A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

Bài viết đang tổng thích hợp một vài dạng bài bác tập trắc nghiệm câu điều kiện. Hy vọng rất có thể giúp ích cho bạn vào quy trình ôn luyện giờ đồng hồ Anh cũng tương tự có được điểm số xứng đáng hy vọng đợi.