Bảng phẳng phiu kế toán thù là một trong những Một trong những báo cáo tài chính đặc biệt quan trọng của chúng ta, cho biết thêm tình hình tài chủ yếu của bạn trên một thời điểm vào đầu kỳ hoặc thời điểm cuối kỳ.

Bạn đang xem: Lập bảng cân đối kế toán

Bài viết sau đây, đội hình giáo viên tại lớp học kế toán thù thực tế trên Kế toán thù Lê ánh vẫn gợi ý cụ thể chúng ta phương pháp lập bảng bằng vận kế toán thù theo thông tư 200.

1. Căn cđọng lập bảng cân đối kế toán

- Số liệu trên sổ kế toán thù tổng đúng theo.

- Số liệu tren sổ, thẻ kế tân oán chi tiết hoặc Bảng tổng hòa hợp chi tiết.

- Số liệu cuối năm trên Bảng bằng vận kế toán thù năm ngoái (để trình bày cột đầu năm).

*

2. Cách lập bảng cân đối kế toán

- Cột "Số đầu năm": Lấy số liệu cột "Số cuối kỳ" của bảng CĐKT ngày 31/12 thời gian trước.

- Cột “Số cuối kỳ”: Lấy “Số dư cuối kỳ” của các tài khoản tương quan trong bảng phẳng phiu gây ra trong năm này.

Chụ ý: Tổng Tài sản = Tổng Nguồn vốn

A. Tài sản

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư vào cuối kỳ tài khoản

 

Dư Nợ

Dư Có

 

A. Tài sản nđính hạn

100

 

 

 

 

I. Tiền cùng những khoản tương tự tiền

110

110=111+112

 

 

 

1. Tiền

111

 

111,112, 113

 

 

2. Các khoản tương tự tiền

112

 

1281,1288

(những khoản đầu tư chi tiêu bên dưới 3 tháng)

 

 

II. Đầu bốn tài chủ yếu ngắn hạn

120

120=121+122+123

 

 

 

1. Chứng khân oán khiếp doanh

121

 

121

 

 

2. Dự chống ưu đãi giảm giá bệnh khoán thù ghê doanh

122

 

 

2291

 

3. Đầu tứ cho ngày sở hữu đáo hạn

123

 

1281,1282,1288 (những khoản tất cả kỳ hạn dưới 12 mon và không phải tương đương tiền)

 

 

III. Các khoản nên thu ngắn thêm hạn

130

130=131+132+133+

134+135+136+137

 

 

 

1. Phải thu thời gian ngắn của KH

131

 

131 (kỳ hạn thu tiền bên dưới 12 tháng)

 

 

2. Trả trước cho tất cả những người bán

132

 

331 (số đang trả trước bên dưới 12 tháng

 

 

3. Phải thu nội bộ nlắp hạn

133

 

1362,1363,1368 (kỳ hạn thu tiền bên dưới 12 tháng)

 

 

4. Phải thu theo quá trình chiến lược HĐXD

134

 

337

 

 

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

135

 

1283

 

 

6. Các khoản bắt buộc thu khác

136

 

1385, 1388, 334, 338, 141, 244, 1381

 

 

7. Dự phòng đề nghị thu ngắn hạn cạnh tranh đòi

137

 

 

2293 (ghi âm)

 

IV. Hàng tồn kho

140

140=141+142

 

 

 

1. Hàng tồn kho

141

 

151,152,153…

 

 

2. Dự chống giảm ngay sản phẩm tòn kho

142

 

 

2294 (ghi âm)

 

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

150=151+152+

153+154+155

 

 

 

1. giá cả trả trước nthêm hạn

151

 

2421

 

 

2. Thuế giá trị ngày càng tăng được khấu trừ

152

 

133

 

 

3. Thuế với những khoản đề nghị thu của nhà nước

153

 

333

 

 

4. giao hoán giao thương lại trái phiếu Chính phủ

154

 

171

 

 

5. Tài sản thời gian ngắn khác

155

 

2288

 

 

B. Tài sản nhiều năm hạn

200

 

 

 

 

I. Các khoản đề nghị thu dài hạn

210

210=211+212+

213+214+215

+216+219

 

 

 

1. Phải thu lâu dài khác

211

 

131

 

 

2. Trả trước cho tất cả những người chào bán lâu năm hạn

212

 

331

 

 

3. Vốn marketing sinh hoạt đơn vị trực thuộc

213

 

1361

 

 

4. Phải thu nội cỗ lâu năm hạn

214

 

1362,1363,1368

 

 

5. Phải tiếp thu cho vay nlắp hạn

215

 

1283

 

 

6. Phải thu dài hạn khác

216

 

1385,1388,334, 338,141,244,

1381

 

 

7. Dự phòng đề nghị thu ngắn hạn khó khăn đòi

219

 

 

2293 (ghi âm)

 

II. Tài sản thế định

220

 

 

 

 

1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

221

221=222+223

 

 

 

- Ngulặng giá

222

 

211

 

 

- Giá trị hao mòn

223

 

 

2141 (ghi âm)

 

2. Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

224

224=225+226

 

 

 

- Nguim giá

225

 

212

 

 

- Giá trị hao mòn

226

 

 

2142

 

3. Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

227

227=228+229

 

 

 

- Nguyên giá

228

 

213

 

 

- Giá trị hao mòn

229

 

 

2143

 

III. Bất hễ sản đầu tư

230

230=231+232

 

 

 

- Ngulặng giá

231

 

217

 

 

- Giá trị hao mòn

232

 

 

2147

 

IV. Tài sản dnghỉ ngơi dang dài hạn

240

240=241+242

 

 

 

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh nhơ dang lâu năm hạn

241

 

154

2294

 

2. Chi phí xây dựng cơ bản dsống dang

242

 

241

 

 

V. Đầu tư tài chủ yếu nhiều năm hạn

250

250=251+252+

253+254+255

 

 

 

1. Đầu tứ vào chủ thể con

251

 

221

 

 

2. Đầu từ vào cửa hàng liên doanh, liên kết

252

 

222

 

 

3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khác

253

 

2281

 

 

4. Dự phòng đầu tư tài chính nhiều năm hạn

254

 

 

2292

 

5.

Xem thêm: Cửa Hàng Bán Đồ Phượt Tại Tphcm Uy Tín Nhất Hiện Nay, Top 10 Địa Chỉ Bán Đồ Phượt Giá Sỉ, Giá Rẻ Tại Tp

Đầu tư nắm giữ mang đến ngày đáo hạn

255

 

1281,1282,1288 (Kỳ hạn sót lại bên trên 12 tháng, ko phía bên trong yêu cầu thu về giải ngân cho vay nhiều năm hạn)

 

 

VI. Tài sản lâu dài khác

260

260=261+262+

263+268

 

 

 

1. Ngân sách chi tiêu trả trước lâu năm hạn

261

 

2422

 

 

2. Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại

262

 

243

 

 

3. Thiết bị, vật bốn, prúc tùng thay thế nhiều năm hạn

263

 

1534

2294

 

4. Tài sản dài hạn khác

268

 

2288

 

 

TỔNG TÀI SẢN

270

270=100+2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

B. Nguồn vốn

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư cuối kỳ tài khoản

Dư Nợ

Dư Có

   

 

 

I. Nợ nđính thêm hạn

310

 

 

 

1. Phải trả bạn chào bán nlắp hạn

311

 

 

331 (kỳ hạn dưới 12 tháng)

2. Người cài đặt đưa trước nlắp hạn

312

 

 

131

3. Thuế với những khoản đề nghị nộp công ty nước

313

 

 

333

4. Phải trả bạn lao động

314

 

 

334

5. Ngân sách bắt buộc trả ngắn thêm hạn

315

 

 

335 (ngân sách bắt buộc trả dưới 12 tháng)

6. Phải trả nội cỗ nđính hạn

316

 

 

3362,3363,3368

7. Phải trả theo quy trình chiến lược hòa hợp đồng xây dựng

317

 

 

337

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

318

 

 

3387 (phần doanh nghiệp bắt buộc triển khai trong vòng 12 tháng)

9. Phải trả thời gian ngắn khác

319

 

 

338,138,344

10. Vay và nợ mướn tài chủ yếu nđính hạn

320

 

 

341,34311 (phần mang đến hạn thanh khô tân oán trong 12 tháng)

11. Dự chống nên trả ngắn thêm hạn

321

 

 

352

12. Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi

322

 

 

353

13. Quỹ bình ổn giá

323

 

 

357

14. trao đổi mua bán lại trái phiếu bao gồm phủ

324

 

 

171

II. Nợ nhiều năm hạn

330

 

 

 

1. Phải trả người bán nhiều năm hạn

331

 

 

331 (kỳ hạn trên 12 tháng)

2. Người sở hữu trả trước lâu năm hạn

332

 

 

131 (bên trên 12 tháng)

3. giá thành phải trả nhiều năm hạn

333

 

 

335

4. Phải trả nội bộ về vốn ghê doanh

334

 

 

3361

5. Phải trả nội cỗ dài hạn

335

 

 

3362, 3363, 3368

6. Doanh thu không thực hiện lâu năm hạn

336

 

 

3387 (nhiệm vụ doanh nghiệp yêu cầu tiến hành bên trên 12 tháng)

7. Phải trả dài hạn khác

337

 

 

338,344 (cụ thể những khoản kỳ hạn bên trên 12 tháng)

8. Vay cùng nợ thuê tài bao gồm dài hạn

338

 

34312 (âm)

341 (kỳ hạn bên trên 12 tháng) ,34311, 34313

9. Trái phiếu gửi đổi

339

 

 

3432

10. Cổ phiếu ưu đãi

340

 

 

41112

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

 

 

 

347

12. Dự phòng cần trả nhiều năm hạn

342

 

 

352

13. Quỹ trở nên tân tiến công nghệ cùng công nghệ

343

 

 

356

E. Vốn nhà ssinh sống hữu

400

 

 

 

I. Vốn chủ sngơi nghỉ hữu

410

 

 

 

1. Vốn góp của công ty sở hữu

411

 

 

4111

Đối với chủ thể cổ phần, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b

- Cổ phiếu rộng rãi có quyền biểu quyết

411a

 

 

41111

- Cổ phiếu ưu đãi

411b

 

 

41112

2. Thặng dữ vốn góp cổ phần

412

 

4112 (ghi âm nếu TK 4112 dư nợ)

4112

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

413

 

 

4113

4. Vống khác của chủ ssinh sống hữu

414

 

 

4118

5. Cổ phiếu quỹ

415

 

419 (ghi âm)

 

6. Chênh lệch nhận xét lại download sản

416

 

412 (thu thanh nếu TK 412 dư nợ)

412

7. Chênh lệch tủ giá bán hối hận đoái

417

 

413 (ghi âm ví như TK 413 dư nợ)

413

8. Quỹ chi tiêu phát triển

418

 

 

414

9. Quỹ cung ứng bố trí doanh nghiệp

419

 

 

417

10. Quỹ khác thuộc vốn nhà sngơi nghỉ hữu

420

 

 

418

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421

421=421a+421b

 

 

- Lợi nhuận chưa phân phối hận kỳ này

421a

 

4212 (ghi âm nếu TK 413 dư nợ)

4212

- Lợi nhuận chưa phân phối hận kỳ trước

421b

 

4211 (thu thanh giả dụ TK 413 dư nợ)

4211

12. Nguồn vốn chi tiêu desgin cơ bản

422

 

 

441

13. Nguồn ngân sách đầu tư cùng quỹ khác

430

 

 

 

- Nguồn gớm phí

431

 

161

461

Trường phù hợp số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì tiêu chuẩn này được ghi bằng số âm ()

- Nguồn ngân sách đầu tư đã hình thành TSCD

432

 

 

466

TỔNG NGUỒN VỐN

440

440=300+400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa huấn luyện và đào tạo kế tân oán thực hành với làm hình thức dịch vụ kế tân oán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy cùng tiến hành vì chưng 100% các kế tân oán trưởng tự 13 năm mang đến hai mươi năm kinh nghiệm)