Thực tập sinch giờ đồng hồ anh là gì? quy trình thực tập giỏi địa chỉ, dịp, tuyển chọn dụng thực tập sinch giờ đồng hồ anh là gì sẽ được yiermeicorp.com tiền.vn đáp án cho chính mình trong nội dung bài viết. 


*

Bạn đã xem: Thực tập sinc trong giờ anh là gì

Thực tâp sinh là gì? quá trình thực tập là gì?

Thực tập sinc tiếng anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinh tốt của mình.)

VD: Don’t ever speak to an intern lượt thích that again. (Đừng thì thầm cùng với thực tập sinch như thế. )

VD: An intern could have sầu written that report. (Một thực tập sinch cũng có thể viết ra bản report đó.)

VD : The các buổi party at swimming pool was a welcoming party for new interns ( Buổi tiệc trên hồ bơi là buổi tiệc chào đón các thực tập sinch mới.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission hotline, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong Lúc chờ đón sự lôi kéo đi truyền giáo của chính bản thân mình, tôi làm việc cùng với tư biện pháp là 1 trong thực tập sinh tại TP Hà Nội.)

Từ vựng tương quan vị trí tuyển chọn dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi phỏng vấn/ cuộc bỏng vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hẹn, cuộc chạm mặt mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, fan giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter bạn tuyển dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player bạn bè, thành viên trong đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionthể hiện công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for thao tác làm việc đến ai, đơn vị nào/wəːk/
Apply lớn s.o for s.t ứng tuyển vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong thái có tác dụng việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp
Career objective phương châm nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated xuất sắc nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe tế bào tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, tự tin vào
Peformentce kết quả
Eventually cuối cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người dân có ích/ˈasɛt/
Good fit bạn phù hợp
Undertake mừng đón, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp cho bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm việc

Hy vọng cùng với nội dung bài viết chúng ta có thể biết thực tập là gì vào giờ anh?, vị trí tiếng anh là gì? với sẽ giúp đỡ bạn gồm thêm 1 vài ba tự vựng về phần tử tuyển dụng nhằm ship hàng đến quy trình tiếp thu kiến thức là làm việc của mình!